Mini-Kaza-Sözlüğü

Mini Kaza Sözlüğü
www.letselschadewoordenboek.nl

Kaza Uzmanı kurumumuz için drs. Ali Durmuş’un özel olarak hazırladığı Mini Kaza Sözlüğü’nden, A harfinden seçtiğimiz terimleri sizinle paylaşıyoruz. Bunlar zaman zaman makalelerimizde yar alacaktır. Tamamı için www.kazauzmani.nl internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

aanloopkosten başlangıç masrafları, ilk (zorunlu) masraflar

aanrijding çarpışma, kaza

aanrijding voetganger yayalara çarpma (Karayolları Trafiği

Yasası 185. Maddesine göre, yayalar koruma altına alınmıştır ve

sürücü haklı olsa bile genelde kazadan sorumlu tutulur)

aanrijdingsformulier trafik kazası beyanı

aansprakelijk  sorumlu, mesuliyet

aansprakelijk stellen sorumlu tutmak, sorumluluğu kabul ettirmek

aansprakelijk stellen (zich)  sorumluluğu üzerine almak, sorumluluğu kabul etmek

aansprakelijk uit onrechtmatige daad karıştığı yasal olmayan

olaydan sorumlu tutma

aansprakelijk uit rechtmatige daad karıştığı yasal olaydan

sorumlu tutma

aansprakelijk zijn sorumlu olmak

aansprakelijke partij sorumlu taraf, kazadan sorumlu olan taraf

aansprakelijkheid  sorumluluk; suçluluk

aansprakelijkheid (wettelijk) yasal sorumluluk

aansprakelijkheid erkenning sorumluluk kabul etme, sorumluluk üstlenme

aansprakelijkheid opeisen sorumluluğu üzerine almak

aansprakelijkheidsverzekeraar tazminatı ödeyecek sorumlu sigorta şirketi

aansprakelijkheidsverzekering  mesuliyet sigortası, sorumluluk sigortası

aansprakelijkinstelling sorumlu tutma, kazaya neden olan

tarafın sorumlu tutulması

adviseur danışman

affectieschade  başkasının neden olduğu kazada yanındakinin

ağır yaralanma ya da ölümünden duyulan üzüntünün yol açtığı

manevi zarar

afronden bitirmek, tamamlamak

afwikkelen sonuçlandırmak, sonuca bağlamak; tamamlamak

akte van cessie bir davanın başkasına devretim belgesi

alternatieve causaliteit çok yönlü sebep sonuç ilişkisi

amputatie bir organı eksiltme (ameliyatla kesme/alma)

arbeidscontract  iş kontratı, iş sözleşmesi

arbeidsdeskundige  iş uzmanı

arbeidsinspectie iş ve işyeri denetimi

arbeidsomstandigheden çalışma koşulları; iş ortamı

arbeidsongeschikt  işgörmez, malul, sakat

arbeidsongeschiktheid iş görmezlik, maluliyet; sakatlık

arbeidsongeschiktheid verzekering  işgörmezlik/maluliyet sigortası

arbeidsovereenkomst iş sözleşmesi, iş kontratı

arbeidsrecht iş hukuku, çalışma yasası

arbeidsverlies işgücü kaybı

arbeidsvermogen işgücü, iş görme yeteneği

arbeidswet işyasası

arbowet çalışma koşulları yasası, iş ve işveren hukuku, iş sağlığı

ve güvenliği mevzuatı

artikel 185 wegenverkeerwet Karayolları Trafiği Yasası 185.

Maddesine göre, sürücü kazayı önlemesi mümkün olmasa bile,

yani tam haklı olsa da, trafiğin zayıf olan bisiklet, yaya,

motosiklet, traktör sürücülerinin yasal koruma altında olma

mevzuatı

assurantietussenpersoon (ATP) aracı sigorta şirketi, aracı aj

Trafik kazalarının başarılı takipçisi olarak Kaza Uzmanı’nı arayın ve ücretsiz olarak hukuki takibi başlatalım.